Verhuur

Verhuur Sint-Catharijnekerk

Algemene richtlijn voor verhuur

Het kerkgebouw kan gehuurd worden voor activiteiten die passen bij de aard van het gebouw en niet haaks staan op het gebruik ervan door de Protestantse Gemeente Brielle. Dit betekent dat de activiteiten een kerkelijke, culturele of maatschappelijke betekenis moeten hebben. De activiteiten mogen geen risico vormen voor of schade veroorzaken aan gebouw of inventaris. 

Procedure voor verhuur 
Aanvragen voor huur worden afgehandeld door de agendabeheerder van de Sint-Catharijnekerk.

Noot: als er twijfel bestaat of de activiteit waarvoor wordt gehuurd, past binnen de algemene richtlijn wordt overleg gevoerd in het college van kerkrentmeester en kerkenraad.
Wordt een aanvraag gehonoreerd dan wordt een huurovereenkomst opgesteld. 
Na afloop van de activiteit wordt een factuur verzonden.

Algemene voorwaarden voor verhuur 
1. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dan wel dienstdoende koster moeten te worden opgevolgd.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw dan wel de inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.

3. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.

4. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma's geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voorzover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.

5. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

6. Huurder moet tijdig zorgdragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

7.  De Sint-Catharijnekerk wordt verhuurd per dag of dagdeel. Een  dag omvat drie dagdelen: 

  • ochtend:    08.30 - 13.00 uur
  • middag :    13.30 - 18.00 uur
  • avond   :    18.30 - 23.00 uur

8. Voor voorbereidende werkzaamheden moet verhuurder twee weken van tevoren een   afspraak te maken met de verhuurder dan wel met de dienstdoende koster van de kerk.

9. Het orgel mag bespeeld worden door  een deskundig organist. Voor het stemmen van   het tongwerk worden kosten in rekening gebracht.

10. Duurt het evenement inclusief het opruimen tot na 24.00 uur, dan wordt voor die uren een speciaal tarief in rekening gebracht van € 90.-- per uur op zondag en € 70,-- per uur op andere dagen, tenzij dit al in de huurprijs is opgenomen.

11. Het plaatsen, verwijderen of terugzetten van de stoelen moet u zelf organiseren. Indien uw evenement op zaterdag plaatsvindt, moet de kerk nog dezelfde dag in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

12. Na afloop van de activiteiten moet de kerk worden achtergelaten zoals aangetroffen, dit ter beoordeling van de verhuurder dan wel de dienstdoende koster. Bij in gebreke blijven, zullen de eventueel te maken kosten in rekening worden gebracht.

13. De verkoop van consumpties tijdens repetities en pauze mag uitsluitend door verhuurder of de dienstdoende koster(s) worden verzorgd. Het zelf meebrengen van consumpties door bezoekers van een evenement is niet toegestaan. 

14. In het schip van de kerk mogen geen consumpties worden gebruikt.

15. Na grote evenementen met catering, al dan niet verzorgd door externe cateraar,  worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 150,--.

16. Het betreden van de kansel is niet toegestaan.

17. De huurder is verplicht kennis te nemen én te geven van de brandveiligheids-voorschriften.

Tarieven verhuur Sint-Catharijnekerk

Algemeen                                                                         maandag
                                                                                         tot en met
                                                                                          vrijdag       zaterdag

Culturele  Verenigingen (per dag)

475

 475

Evenementen (per dagdeel van  4 uur)         1e deel
                                                                 2e deel
                                                                 3e deel
Schoonmaakkosten

425
375
    275

200

525
425
325

200

Verwarming (per uur)

45

45

Organist (per uur)

50

50

Koster (per uur)

50

50

Stemmen van het orgel

75

75

 

Burgerlijk huwelijk

maandag tot en met vrijdag

275

   

 

Huwelijksinzegening

kerkleden, inclusief organist en verwarming

275

niet-leden, exclusief organist en verwarming

425

receptie na huwelijk, exclusief  verwarming (per uur)

50

 

Uitvaartdiensten

kerkleden

275

niet-leden, exclusief organist en verwarming

425